20170131083850643.jpg 170130 GDJ2016 アップトゥユー号 報告式-01