2019030502415190b.jpg 190301 ファン感謝交流会 ジョッキーズからの御挨拶-01